ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ Друк

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ для будівництва і обслуговування будівлі торгівлі, площею 0,0407 га, розташованого за адресою: с. Новопетриківка, вул. Центральна, 42в, в межах населеного пункту на території Новопетриківської сільської ради

 

1.ЗАМОВНИК:Новопетриківська сільська рада Великоновосілківського району Донецької області

 

 1. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Детальний план території (ДПТ) – містобудівна документація,  що визначає планувальну організацію та розвиток території.  Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району і/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів. Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», детальний план території є документом державного планування який розробляються та/або підлягає затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування. Детальний план території виконано на підставі та з урахуванням таких документів державного планування:

 • Рішення Новопетриківської сільської ради Великоновосілківського  району Донецької області № 7/74-366 від 30.06.2020 р. «Про розроблення детального плану території».

 На замовлення Новопетриківської сільської ради  розроблений детальний для будівництва і обслуговування будівелі торгівлі площею 0,0407 га, розташованого за адресою: с. Новопетриківка, вул. Центральна 42в, в межах населеного пункту на території Новопетриківської сільської ради.

Детальний план території розроблено з метою визначення функціонального призначення та параметрів забудови земельних ділянок. Визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами. Обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання з метою будівництва та обслуговування будівлі торгівлі.

.                                                             

 1. ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ);

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» зазначені види  планованої діяльності до переліку не входять.

Тобто створення вищевказаних об`єктів  земельної ділянки є такими, що не підлягають процедурі ОВД відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

4.   ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації ДПТ зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

вплив на геологічне середовище (ґрунти), земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок), водні ресурси, атмосферне повітря, опосередковано стан фауни, флори,

кліматичні фактори.

 у тому числі для здоров’я населення;

У межах проектованої території відсутні об'єкти, що негативно впливають на навколишнє середовище, умови життя та здоров'я людей.

б) для територій з природоохоронним статусом;

На ділянці проектування відсутні території з природо-охоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Запропоноване ДПТ містить дані, щодо місця розташування об’єкту будівництва, з яких випливає відсутність транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 1. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО:

Альтернатива «Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 1. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ;

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. При виконанні ДПТ розділу «Охорона навколишнього природного середовища передбачається запровадити методи експертних оцінок, проектів аналогів які з певними поправками можна перенести на даний процес, для якого потрібно зробити прогноз, статистичний метод, Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Програми з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • проведення оцінки впливу на складові довкілля та на стан здоров’я населення;
 • ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ;

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

При розробці ДПТ передбачається впровадження заходів спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об'єкти тваринного світу Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ», а саме:

 • запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;
 • недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;
 • розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

При розробці ДПТ передбачається впровадження заходів спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
 • заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;
 • ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ;

У відповідності до Розділу VIп.4 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» розділ «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку. Розділ буде виконано у відповідності до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура розділу «Охорона навколишнього природного середовища»:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

4) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

5) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

6) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

7) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9.     ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Пропозиції та зауваження подаються протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дня оприлюднення до Новопетриківської сільської ради за адресою: 85570, Донецька область,Великоновосілківський район, с. Новопетриківка, вул. Центральна, буд. 8, тел. (06243) 9-46-35 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду код ЄДРПОУ 04340922.