PDF Друк e-mail

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Великоновосілківської селищної ради

 

Положення про постійні комісії Великоновосілківської селищної ради визначає напрями діяльності і порядок організації роботи постійних комісій Великоновосілківської селищної  ради (далі - Постійні комісії).

 

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1. Правова основа діяльності постійних комісій

Постійні комісії є органами Великоновосілківської селищної ради, які обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що відносяться до ведення селищної ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради. У своїй діяльності постійні комісії керуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом Великоновосілківської селищної ради, рішеннями селищної ради, розпорядженнями селищного голови, іншими нормативними актами та цим Положенням.

Постійні комісії підзвітні селищної раді та відповідальні перед нею.

Постійні комісії діють за дорученням селищної ради, голови селищної ради або за власною ініціативою.

        

Стаття 2. Завдання постійних комісій

Основними завданнями постійних комісій є:

 - вивчення питань за напрямками діяльності та компетенції ради і комісій з підготовкою відповідних висновків та рекомендацій;

 - попередній розгляд та підготовка висновків з питань, що вносяться на розгляд ради;

 - розробка проектів рішень ради відповідно до напрямів діяльності комісій та внесення їх на розгляд ради;

 - здійснення контролю за виконанням рішень ради.

 

Стаття 3. Утворення постійних комісій

Питання про утворення та обрання постійних комісій розглядаються на першій сесії селищної ради нового скликання.

Постійні комісії утворюються на строк повноважень ради.

Кількість постійних комісій та їх найменування визначаються радою за пропозицією голови ради, виходячи з необхідності ефективної реалізації функціональних завдань і напрямків діяльності ради.

Постійні комісії обираються за пропозицією голови ради з урахуванням пропозицій депутатських фракцій, депутатів у складі голови і не менше 4-х членів комісії.

Якщо кількість членів фракції відповідає кількості постійних комісій або більше, ніж кількість постійних комісій, депутатські фракції направляють не менше одного представника в кожну постійну комісію.

Депутатська фракція, кількість членів якої менше кількості постійних комісій, на свій вибір представляє по одній кандидатурі в ті комісії, представництво в яких вона вважає за необхідне.

Якщо депутатська фракція не запропонує представника для роботи в постійної комісії, комісія утворюється без участі представника цієї депутатської фракції.

Обрання заступника голови і секретаря комісії, інші питання структури комісії вирішуються на засіданні комісії.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова ради та його заступник.

Протягом терміну своїх повноважень селищної  рада може вносити зміни до переліку та персонального складу постійних комісій.

Зміни до складу комісій вносяться радою за пропозицією голови ради, на підставі письмових заяв депутатів, узгоджених з фракціями та постійними комісіями, до складу яких передбачається внести зміни. Заява депутата про включення до складу постійної комісії або вихід з її складу направляється голові ради для подальшого розгляду на сесії селищної  ради.

 

Стаття 4.Принципи роботи постійних комісій

Постійні комісії будують свою роботу на принципах законності, колегіальності, гласності, вільного ділового обговорення питань і прийняття рішень.

Постійні комісії діють у тісному взаємозв'язку з органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, трудовими колективами, профспілками, громадськими організаціями, політичними партіями, вивчають і враховують громадську думку.

На засіданнях постійних комісій мають право бути присутніми представники засобів масової інформації.

За рішенням комісії документи і матеріали її роботи можуть бути оприлюднені в засобах масової інформації.

 

Стаття 5. Робота депутатів у постійних комісіях

Депутат селищної ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. На час засідань постійних комісій депутати звільняються від виконання виробничих   або службових   обов'язків.

Депутат селищної ради має право вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданні комісії.

Депутат має право знайомитися з усіма офіційними документами, які надходять і зберігаються в комісії, робити виписки, копіювання цих документів.

Пропозиції та зауваження, висловлені депутатом або передані голові постійної комісії у письмовій формі, підлягають обов'язковому розгляду на комісії.

Депутат зобов'язаний брати участь у роботі постійної комісії, до складу якої його обрано.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини засідань постійної комісії, невиконання без поважних причин рішень і доручень комісії, селищна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання цього депутата у встановленому порядку.

 

Розділ 2.Основні функції і права постійних комісій

Стаття 6. Основні функції постійних комісій

Відповідно до завдань та напрямками діяльності постійні комісії:

- за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного, культурного розвитку та інші цільові програми, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, пов'язані з їх ведення;

 - попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для  обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, готують висновки з цих питань;

- за дорученням ради, селищного голови або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і  відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в разі необхідності на розгляд селищної ради;

- організують роботу з реалізації рішень ради і комісії, здійснюють контроль за їх виконанням;

- за дорученням керівництва ради або за власною ініціативою попередньо розглядають питання про нагородження відзнаками Великоновосілківської селищної  ради.

 

Стаття 7. Права постійних комісій

Для реалізації покладених на них завдань постійні комісії мають право:

 - вносити на розгляд ради питання відповідно до напрямів діяльності постійної комісії;

 - виступати на пленарних засіданнях ради з доповідями і співдоповідями з питань, що належать до їх відання, представляти проекти рішень ради, вносити поправки до них;

 - вивчати громадську думку, здійснювати збір та аналіз інформації з питань, віднесених до компетенції комісії;

 - заслуховувати інформацію керівників підприємств, установ, організацій з питань, віднесених до компетенції комісії;

 - отримувати в установленому законом порядку від керівників органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій необхідні документи і матеріали з питань, віднесених до відання комісії;

- створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і фахівців для вивчення питань, розробки проектів рішень ради;

 - розглядати звернення громадян, що надійшли до комісії.

Розділ 3. Напрямки діяльності постійних комісій

 

Стаття 8. Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та правопорядку, засобів масової інформації та адміністративно-територіального устрою

 

1. Розгляд питань про дострокове припинення повноважень депутата селищної ради в порядку, встановленому законодавством.

2. Здійснення контролю за дотриманням Регламенту Великоновосілківської селищної ради.

3. Здійснення контролю щодо забезпечення вимог законодавства про розгляд звернень громадян на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності.

4. Взаємодія з органами внутрішніх справ, прокуратурою, службою безпеки, органами юстиції, адвокатури та судами.

5. Вивчення питань адміністративно-територіального устрою ради.

6. Попередній розгляд питань щодо зміни меж сіл, селищ, району, перейменування адміністративно - територіальних одиниць і населених пунктів.

7. Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої статі 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

 

Стаття 9. Постійна комісія районної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та комунальної власності

 

1. Попередній розгляд питань розмежування земель державної та комунальної власності та інших земельних питань у частині розвитку територіальних громад.

2. Вивчення досвіду розвитку територіальних громад і місцевого самоврядування, підготовка пропозицій щодо формування регіонального розвитку.

3. Розгляд проектів програми соціально-економічного розвитку ради, інших цільових програм за напрямками діяльності постійної комісії та їх фінансове забезпечення, заслуховування звітів про їх виконання.

4. Розгляд проекту селищного бюджету, бюджетних запитів головних розпорядників коштів селищного бюджету. Щоквартально розгляд звітів про виконання селищного бюджету.

5. Розгляд питань про розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій між бюджетами сіл, селищ та внесення пропозицій селищній раді з даного питання.

6. Розгляд питань щодо формування та реалізації стратегічних напрямків економічної політики ради та збалансованого соціально-економічного розвитку.

7. Розгляд та узгодження порядків використання коштів районного бюджету на виконання окремих заходів Програм економічного і соціального розвитку району на відповідний рік.

8. Розгляд питань цільового та ефективного використання бюджетних коштів.

9. Участь у розробці пропозицій щодо внесення змін до законодавство України з питань бюджету, фінансів, економічної політики та інші.

10. Розгляд питань управління об'єктами спільної власності  територіальних громад сіл, селищ,  що знаходиться в управлінні районної ради.

11. Вивчення питань фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад району.

12. Розгляд пропозицій про продаж, передачу в оренду, а також придбання таких об'єктів у встановленому законом порядку.

13. Розгляд звернень щодо відчуження майна спільної власності територіальних громад.

14. Узгодження призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, організацій, установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні районної ради, і продовження контрактів з цими керівниками.

15. Розгляд питань прийому - передачі майна у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, яка знаходиться в управлінні селищної ради або із спільної власності.

 

Стаття 10. Постійна комісія з питань інвестиційної політики, розвитку малого і середнього бізнесу, промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства

 

1. Вивчення стану справ на підприємствах промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту та житлово-комунального господарства на території ради.

2. Розгляд інвестиційних проектів, що сприяють залученню інвестицій у промисловість, паливно-енергетичний комплекс, транспорт і житлово-комунальне господарство. Розробка пропозицій щодо основних напрямів  програм розвитку, пов'язаних із зазначеною діяльністю.

3. Участь у розробці заходів енергозбереження на підприємствах, впровадження енергозберігаючих технологій, розвитку промисловості, інформатизації, систем телекомунікацій.

4. Розгляд проектів регіональних інноваційних програм і здійснення контролю за їх фінансуванням. Сприяння розвитку інноваційної діяльності. Участь у формуванні стратегічних напрямків інвестиційної політики.

5. Вивчення маршрутів і графіків руху пасажирського транспорту, незалежно від форм власності, сприяння розвитку інфраструктури транспорту в селищній раді.

6. Аналіз і узгодження пропозицій з питань розвитку систем телекомунікацій, сфери інформатизації.

7. Вивчення досвіду ефективного залучення державних ресурсів, внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Розгляд питань впровадження на території Великоновосілківської селищної ради інвестиційних проектів та ходу їх реалізації.

8. Розгляд заходів програм з реформування житлово-комунального господарства.

9. Сприяння у розробці та реалізації програм з розвитку дорожнього господарства, газифікації, водопостачання населених пунктів ради.

10. Розгляд питань прийому-передачі об'єктів житлово-комунального господарства у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні районної ради або з загальної власності.

11. Розгляд програм щодо забезпечення комплексного розвитку території селищної ради.

12. Розгляд пропозицій щодо створення нових робочих місць.

13. Розгляд пропозицій щодо створення сприятливих умов для розвитку підприємств малого та середнього бізнесу.

14. Вивчення досвіду сприяння ефективному залученню державних ресурсів, внутрішніх і зовнішніх інвестицій для створення, підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу. Вивчення світового досвіду в сфері малого і середнього бізнесу, його поширення.

15. Здійснення діяльності, спрямованої на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів селищної ради в порядку та у спосіб, що встановлені рішеннями селищної ради.

16. Участь у реалізації державної та регіональної політики в сфері малого і середнього бізнесу, спрямованої на розвиток споживчого ринку, підтримку вітчизняного товаровиробника, міжрегіонального співробітництва, підготовка пропозицій щодо основних напрямками регіональних програм, пов'язаних із зазначеною діяльністю.

 

         Стаття 11. Постійна комісія з питань з питань аграрної політики, земельних відносин, природокористування, планування території, благоустрою

 

1. Розгляд питань щодо реалізації державних та місцевих програм з питань агропромислового комплексу, природоохоронних та програм благоустрою.

2. Вивчення прогресивних форм господарювання і підготовка рекомендацій щодо їх впровадження на підприємствах агропромислового комплексу.

3. Розгляд пропозицій щодо стимулювання розвитку приватних підприємств у сфері агросервісу, переробки, збуту продукції та маркетингового обслуговування особистих і фермерських господарств, підвищення ролі менеджменту в організації господарської діяльності.

4. Сприяння комплексному розвитку сільських територій та вирішенню соціальних проблем на селі, надійному функціонуванню соціальної інфраструктури села.

5. Забезпечення реалізації державної політики в раді використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, в тому числі захисних лісосмуг.

6. Здійснення контролю за використанням коштів селищного бюджету на фінансування заходів щодо розвитку агропромислового комплексу.

7. Участь у підготовці та проведенні виставково-ярмаркових заходів враді.

8. Розгляд питань щодо:

8.1. Реалізації державної екологічної політики на території ради, забезпечення екологічних прав громадян;

8.2. Раціонального використання, збереження та відтворення лісів;

8.3. Забезпечення збереження та раціонального використання водних ресурсів, поліпшення стану водних об'єктів;

8.4. Екологічної безпеки навколишнього природного середовища при користуванні надрами;

8.5.Охорони і забезпечення екологічної безпеки, ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище;

8.6. Захисту навколишнього природного середовища та здоров'я людини від негативного впливу відходів, забезпечення економного використання матеріально-сировинних і енергетичних ресурсів та використання відходів.

9. Розгляд та узгодження проектів рішень з організації, охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

10. Розгляд та узгодження питань спеціального використання природних ресурсів відповідно до законодавства.

11. Участь у розробці та погодження проектів цільових програм, прийнятих селищною радою.

12. Розгляд питань, пов'язаних з безпекою населення і територій ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

13. Розгляд та узгодження проектів рішень з питань встановлення зон санітарної охорони джерел водопостачання, а також по питань використання водних ресурсів.

14. Підготовка пропозицій щодо вирішення екологічних проблем району, питань використання природних ресурсів, інших питань відповідно до законодавства.

 

Стаття 12. Постійна комісія з питань соціальної молодіжної політики, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури та спорту

 

У сфері освіти.

1. Розгляд питань розвитку науки, освіти в раді, сприяння реалізації державної політики у сфері освіти.

2. Розгляд питання вдосконалення діяльності загальноосвітніх шкіл, дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів.

3. Взаємодія постійної комісії з Управлінням освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Великоновосілківської селищної радиз метою поліпшення підготовки кадрів для селищної ради.

4. Розгляд пропозицій щодо оптимізації мережі закладів освіти ради.

У соціальній сфері та соціального захисту.

1. Розгляд проектів програм та заходів з підвищення життєвого рівня населення, забезпечення соціального захисту різних груп населення, з питань охорони здоров'я населення, та їх фінансового забезпечення.

2. Вивчення питань медичного обслуговування населення ради, вдосконалення структури управління охороною здоров'я та соціальної сфери,

пенсійного забезпечення, зайнятості населення, підвищення рівня життя населення, оплати та охорони праці.

3. Розгляд питань діяльності установ і організацій системи охорони здоров'я та соціального захисту населення.

4. Внесення пропозицій щодо розвитку мережі лікувальних і соціальних установ, розгляд проектів рішень щодо реорганізації установ системи охорони здоров'я, що знаходяться в управлінні селищної ради.

5. Участь у вирішенні питань комплексного розвитку соціальної сфери сільських населених пунктів, розвитку та збереження об'єктів соціальної інфраструктури.

6. Вивчення роботи та сприяння діяльності Фондів соціального страхування, пенсійного забезпечення, благодійних фондів та організацій

У сфері розвитку культури.

1. Розгляд пропозицій щодо формування культурної, інформаційної та іміджевої політики селищної ради.

2. Розгляд пропозицій з питань вдосконалення форм і методів розвитку культури і духовності в раді, реалізації програм у сфері культури, мистецтва, естетичного виховання підростаючого покоління, просвітницької та культурно - масової роботи, діяльності засобів інформації.

3. Вивчення питань розвитку мережі закладів культури, мистецтва, просвітницьких організацій та зміцнення їх матеріально-технічної бази.

4. Сприяння діяльності творчих спілок, земляцтв, громадських просвітницьких, культурологічних організацій.

5. Розгляд пропозицій з реформування та оптимізації мережі установ культури спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні селищної ради.

У сфері розвитку фізичної культури та спорту.

1. Вивчення питань стану та розвитку молодіжної політики,  фізичної культури і спорту на території селищної ради.

2. Розгляд проектів програм та заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері фізичної культури, спорту та молоді.

3. Розгляд питань розвитку мережі, зміцнення матеріально - технічної бази закладів фізичної культури і спорту.

4. Сприяння здійсненню заходів щодо соціального захисту молоді, її працевлаштування. Сприяння реалізації заходів, спрямованих на організацію дозвілля, туризму, забезпечення інтересів підлітків та молоді у сфері освіти і праці.

5. Співпраця з молодіжними громадськими організаціями, підтримка здійснення проектів, спрямованих на вирішення соціальних проблем, боротьбу з негативними явищами у молодіжному середовищі.

6. Розробка пропозицій щодо найбільш оптимального рішення проблем соціальної адаптації неповнолітніх, які залишилися без опіки та піклування.

 

Розділ 4. Порядок та організація роботи постійних комісій

Стаття 13. Засідання постійних комісій.

Основною формою роботи постійних комісій є їх засідання.

Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, і є правомочними за умови участі не менше половини від загального складу постійної комісії.

Про дату, час і місце засідання постійної комісії члени комісії повідомляються не пізніше ніж за три дні до дати проведення засідання.

У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голові або секретарю постійної комісії.

На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головою і секретарем постійної комісії.

За результатами розгляду питань на засіданні постійної комісії готуються висновки та рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального

складу постійної комісії та підписуються головою постійної комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем постійної комісії.

Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На засіданнях постійних комісій можуть бути присутнім з правом дорадчого голосу депутати районної ради, які не є членами цих комісій, депутати інших рад.

На засідання постійних комісій можуть бути запрошені представники державних підприємств, установ та громадських організацій, наукових установ і засоби масової інформації.

Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними термін.

Організаційне, правове, інформаційне, технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий комітет селищної ради.

 

Стаття 14. Спільні засідання постійних комісій

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою цих постійних комісій, а також за дорученням голови селищної ради або його заступника розглядатися постійними комісіями спільно.

Спільні засідання постійних комісій є правомочними, якщо на них присутні більше половини складу кожної постійної комісії.

Рекомендації та висновки на таких засіданнях приймаються простою більшістю голосів від загального складу кожної комісії і підписуються головами цих постійних комісій.

Якщо постійна комісія вважає, що питання, передане їй на розгляд, відноситься також до ведення іншої постійної комісії, або визнає за необхідне висловити думку з питання, яке розглядається, іншою комісією, вона має право внести про це пропозицію селищному голові або його заступнику.

Постійна комісія на прохання інших постійних комісій може, за напрямками своєї діяльності, брати участь у підготовці питань, які розглядаються  цими комісіями.

 

Стаття 15. Голова постійної комісії

Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.

Голова постійної комісії:

- забезпечує підготовку питань до розгляду на засіданні комісії;

- скликає і веде засідання комісії;

- дає доручення членам комісії, направляє їм матеріали і документи, пов'язані з діяльністю комісії;

- організовує роботу підготовчих комісій і робочих груп;

- запрошує для участі в роботі комісії представників державних органів, громадських організацій, підприємств, фахівців;

- організовує роботу з виконання рішень ради та комісії;

- підтримує постійний зв'язок з радою, іншими комісіями ради, інформує раду про розглянуті в комісіях питаннях, а також про заходи щодо реалізації прийнятих рішень;

- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

- організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

 

Стаття 16. Заступник голови постійної комісії

Заступник голови постійної комісії за дорученням голови комісії приймає участь в організації її роботи.

У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, здійснює функції голови комісії.

 

Стаття 17.Секретар постійної комісії

Секретар постійної комісії:

- приймає участь в організації роботи комісії;

- веде протокол засідання комісії;

- веде облік участі членів комісії в її засіданнях;

- веде діловодство комісії;

- повідомляє членів комісії про час і місце проведення засідань, інших заходів комісії;

- забезпечує своєчасне направлення виконавцям рекомендацій і висновків комісії та здійснює контроль за надходженням від них відповідей;

- при відсутності голови і заступника голови комісії або неможливості виконання ними своїх повноважень здійснює функції голови постійної комісії;

- виконує інші доручення комісії та голови комісії.

 

 

Секретар селищної ради                                             О.І.Хромій