Оголошення
ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ PDF Друк e-mail

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

земельної ділянки, орієнтовною площею0,1500га, що розташована за адресою: с. Времівка, вул. Героя, 2б зі зміною цільового призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1.ЗАМОВНИК:Виконком Великоновосілківської селищної ради

 

 1. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Детальний план території (ДПТ) – містобудівна документація,  що визначає планувальну організацію та розвиток території.  Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району і/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів. Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», детальний план території є документом державного планування який розробляються та/або підлягає затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування. Детальний план території виконано на підставі та з урахуванням таких документів державного планування:

 • Рішення Великоновосілківської селищної ради Великоновосілківського району Донецької області  від 30.01.2019  № 7/86-1062  «Про  розроблення детальних планів територій земельних ділянок»

На замовлення Виконкому Великоновосілківської селищної ради  розроблений детальний план території  земельної ділянки орієнтовною площею 0,1500 га, що розташована за адресою: с. Времівка, вул. Героя, 2б зі зміною цільового призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Детальний план території розроблено з метою визначення функціонального призначення та параметрів забудови земельних ділянок. Визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами. Обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання з метою розміщення дачного будівництва.

.                                                             

 1. ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ);

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» зазначені види  планованої діяльності до переліку не входять.

Тобто створення вищевказаних об`єктів  земельної ділянки є такими, що не підлягають процедурі ОВД відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4.   ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації ДПТ зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

вплив на геологічне середовище (ґрунти), земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок), водні ресурси, атмосферне повітря, опосередковано стан фауни, флори,

кліматичні фактори.

 у тому числі для здоров’я населення;

У межах проектованої території відсутні об'єкти, що негативно впливають на навколишнє середовище, умови життя та здоров'я людей.

б) для територій з природоохоронним статусом;

На ділянці проектування відсутні території з природо-охоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Запропоноване ДПТ містить дані, щодо місця розташування об’єкту будівництва, з яких випливає відсутність транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 1. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО:

Альтернатива «Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 1. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ;

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. При виконанні ДПТ розділу «Охорона навколишнього природного середовища передбачається запровадити методи експертних оцінок, проектів аналогів які з певними поправками можна перенести на даний процес, для якого потрібно зробити прогноз, статистичний метод, Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Програми з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • проведення оцінки впливу на складові довкілля та на стан здоров’я населення;
 • ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ;

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

При розробці ДПТ передбачається впровадження заходів спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об'єкти тваринного світу Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ», а саме:

 • запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;
 • недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;
 • розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

При розробці ДПТ передбачається впровадження заходів спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
 • заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;
 • ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ;

У відповідності до Розділу VIп.4 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» розділ «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку. Розділ буде виконано у відповідності до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура розділу «Охорона навколишнього природного середовища»:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

4) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

5) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

6) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

7) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9.     ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельноїділянки орієнтовною  площею 0,1500га, що розташованаза адресою:Времівка, вул. Героя, 2б зі зміною цільового призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, подаються протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дня оприлюднення до Великоновосілківської селищної ради  за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, смт. Велика Новосілкавул. Пушкіна, буд. 32. Тел. (6243) 2-19-42 Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

 

 

 

 

 

 
Повідомлення про зміну тарифів на житлово-комунальні послуги. PDF Друк e-mail

Комунальне підприємство «Великоновосілківський комунхоз» повідомляє споживачів про зміну тарифів на житлово-комунальні послуги : з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,водопостачання, водовідведення, викачці та вивозу нечистот, збору та вивозу сміття (ТБО), теплопостачання, на підставі рішення виконавчого комітету Великоновосілківської селищної ради, від 27.02. 2019 № 23

«Про тарифи для комунального підприємства КП «Великоновосілківський комунхоз»

У розмірі:

Для населення

без пдв

з пдв

Водопостачання 1м3

16,55

19,86

1 особа 150л у сутки, або 4,5 м3 за місяць

74,46

89,35

Колонка загального користування

1 особа 50л у сутки , або 1,5 м3 за місяць

 

24,825

 

29,79

Водовідведення /КНС/1м3

32,20

37,44

1 особа 150л у сутки , або 4,5 м3 за місяць

140,40

168,48

Водовідведення /АС машини/ 1м3

56,15

67,37

1 особа 150л у сутки , або 4,5 м3 за місяць

252,63

303,15

Вивіз сміття /ТПВ/

Тариф за 1м3

 

189,23

 

227,08

Благоустрій житла /квартири/ 1 особа - за місяць

31,53

37,84

житло індивідуальної настройки/ 1 особа - за місяць

37,84

45,41

Послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 1м²

 

2,62

 

3,14

 

Для не промислової групи споживачів

без пдв

з пдв

Котельна №1 (працює 5 місяців за рік)

 

 

Теплопостачання 1м²

195,73

234,87

Теплопостачання 1Гкал

3874,30

4649,16

Котельна №4 (працює 6 місяців за рік)

 

 

Теплопостачання 1м²

154,15

184,98

Теплопостачання 1Гкал

4796,98

5756,38

Водопостачання 1м3

19,55

23,46

Водовідведення /КНС/1м3

36,87

44,24

Вивіз сміття / ТПВ 1м3

223,64

268,37

Водовідведення /АС машини//1м3

66,35

79,62

 

Для промислової групи споживачів

без пдв

з пдв

Водопостачання 1м3

22,56

27,07

Водовідведення /КНС/ 1м3

42,54

51,05

Вивіз сміття / ТПВ 1м3

258,04

309,65

Водовідведення /АС машини//1м3

76,56

91,87

 

Дане рішення виконавчого комітету Великоновосілківської селищної ради набирає чинності через 15 днів з дня оприлюднення у суспільно-політичній газеті «Сільський край»

 
Центр пробації PDF Друк e-mail

І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

 

ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ

Філії Державної установи «Центр пробації»  в Донецькій області

 

Начальник відділу

 

 

Контактні дані:

 

Харенко Анжеліка Михайлівна, майор внутрішньої служби

_______________________________________________________

поштова адреса: вул. Пушкіна,30а, смт Велика Новосілка,85500тел.: (066) 616-67-18

електронна скринька: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ;    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Графік роботи:

понеділок – четвер: 08:00 – 17:00

п’ятниця: 08:00 – 15:45

обідня перерва: 12:00 – 12:45

вихідний: субота, неділя

 

Завдання і функціїуповноважених органів з питань з питань пробації визначені Законом України «Про пробацію», Кримінальним, Кримінальним процесуальним, Кримінально-виконавчим кодексами України та іншими законами України.

ПРОБАЦІЯ - ЦЕ ...

 • забезпечення безпеки  суспільства (громади) шляхом запобігання вчиненню правопорушень;
 • надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді);
 • організація виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;
 • пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння у вирішенні проблемних питань);
 • допомога особі, яка готується  до звільнення з місць позбавлення волі,в адаптації до життя в суспільстві.

 

ДО КОГО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРОБАЦІЯ?

 • особа, щодо якої складається досудова доповідь;
 • особа, засуджена до покарання, що не пов’язане з позбавленням волі, як от: заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи;
 • особа, якій покарання у виді позбавлення волізамінено на покарання у виді громадських або виправних робіт;
 • особа, звільнена з випробувальним терміном від відбування покарання у виді позбавлення (обмеження) волі;
 • звільнена від відбування покарання вагітна жінка та жінка, яка має дитину віком до трьох років;

особа, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі.

 

ПЕРЕВАГИ ПРОБАЦІЇ:

ДЛЯ ОСОБИ, яка вчинила правопорушення:

 • можливість змінитись без перебування у місцях позбавлення волі (ізоляції від суспільства), підтримка на шляху до змін;
 • збереження сімейних стосунків та зв’язків у громаді;
 • збереження роботи та житла;
 • позитивний соціальний ефект: особа не втрачає соціальні зв’язки та шанс створити сім’ю.

 

ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА (ГРОМАДИ):

 • убезпечення громади від вчинення повторних злочинів;
 • справедливе здійснення правосуддя: баланс між карою за вчинене правопорушення, відшкодуванням завданої шкоди та інтересами членів суспільства.

 

ДЛЯ ДЕРЖАВИ:

 • зниження злочинності;
 • зниження кількості ув’язнених в місцях позбавлення волі осіб;
 • позитивний економічний ефект: утримання правопорушника у місцях позбавлення волі набагато дорожче для держави, ніж перебування на пробації; а також залишаючись у суспільстві особа не втрачає роботу та сплачує внески у держбюджет;
 • дотримання міжнародних стандартів.                                                                                                 

 

ВИДИ ПРОБАЦІЇ:

 • Досудова пробація – забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності (складення досудової доповіді).
 • Наглядова пробація - здійснення наглядових та соціально-виховних заходів: надання психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально-корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація.
 • Пенітенціарна пробація - це допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі у трудовому та побутовому влаштуванні за обраним нею місцем проживання, влаштування до закладів охорони здоров"я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві.

 

 

Додатково:Запрошуємо до співпраці небайдужих громадян в якості волонтерів пробації.

 

www.probation.gov.ua

 
Звіт проекту «Аудит пожежної безпеки дошкільних закладів» PDF Друк e-mail

Звіт проекту «Аудит пожежної безпеки дошкільних закладів»

 
Тендер на реконструкцію лінії освітлення вул. Янісольська, вул. Шкільна, вул. Українська в смт Велика Новосілка Великоновосілківського району Донецької області (повторно) PDF Друк e-mail

1.   Громадська організація «СОНЦЕСВІТ» та Програма розвитку ООН (Проект «Верховенство права та правосуддя на рівні громад у районах України, постраждалих від конфлікту») цією об’явою запрошують ліцензованих підрядників з доброю репутацією надати запечатані цінові пропозиції для виконання у межах Мікропроекту «Забезпечення безпеки через реконструкцію лінії освітлення вул. Янісольська, вул. Шкільна, вул. Українська в смт Велика Новосілка Великоновосілківського району Донецької області», таких видів робіт: встановлення 51 світильника світодеодного, прокладання 4,2921 км електролінії, встановлення 5 приладів обліку та 5 фотодатчиків. Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівельних робіт на об’єктах подібного або вищого рівня складності.

2.   Тендерну Документацію можна безкоштовно отримати за такою адресою: Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка, вул. Пушкіна, 32.  Пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 60 (шістдесяти) днів з дати розкриття Конкурсних пропозицій і повинні бути в запечатаному вигляді доставлені за вищенаведеною адресою не пізніше ніж 13-00 година, 02.10.2017, після чого вони будуть розкриті у присутності наявних учасників тендеру. Конкурсні Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, не приймаються і повертаються учасникам тендеру нерозкритими.

3.   Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову інформацію за адресою, зазначеною вище або за телефонами:  (095) 580-59-66.

 

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>

Сторінка 5 з 6